Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury pod nazwą : Upowszechnianie i rozwój

2017-02-21 do 2017-03-21 // Oglądano: 349 // Wstecz

Zarządzenie Nr 19/2017

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817) oraz na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 roku oraz UchwałyXX/205/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia z dnia 29listopada 2016 roku ze zm., w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w konkursie nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadańGminy Czarny Dunajec w 2017r. w zakresie kultury podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”, która na posiedzeniu w dniu 20.02. 2017 r. dokonała oceny ofert organizacji pozarządowych oraz zgodnie z art.15 ust.2h Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817)

Zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyznaje się dla wykonywania zadań publicznych związanych z realizacjązadańGminy Czarny Dunajec w 2017r. w zakresie kultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”

1. ODDZIAŁ ZP W CZERWIENNEM – 12.000,00 zł

2.OSP CZARNY DUNAJEC – 25.500,00zł

3.ODDZIAŁ ZP W PIENIĄŻKOWICACH – 14.000,00zł

4.ODDZIAŁ ZP W CICHEM – 15.500,00zł

5.ODDZIAŁ ZP W CHOCHOŁOWIE - 14.000,00 zł

6.ZP ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH W PODSZKLU – 16.500,00 zł

7.ODDZIAŁ ZP W PIEKIELNIKU – 14.500,00 zł

8.ODDZIAŁ ZP W ODROWAŻU – 13.500,00 zł

9.ODDZIAŁ ZP W RATUŁOWIE – 16.000,00zł

10. ODDZIAŁ ZP W STAREM BYSTREM –14.500,00 zł

11. ODDZIAŁ ZP W MIĘTUSTWIE – 15.500,00 zł

12.ODDZIAŁ ZP W ZAŁUCZNEM – 13.000,00 zł

13.ODDZIAŁ ZP WE WRÓBLÓWCE – 8.000,00zł

14.ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH W CZARNYM DUNAJCU – 11.000,00zł

15.ODDZIAŁ ZP W PODCZERWONEM – KONIÓWCE –11.000,00 zł

16.ODDZIAŁ ZP W DZIALE - 9.500,00 zł

17. STOWARZYSZENIE MIŁOSNIKÓW KULTURY Zbójecko Familia – 6.000,00 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 230.000 zł.

§ 2.

Informacja o sposobie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 roku

1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej,

na stronie www.czarny-dunajec.pl a także w siedzibie Centrum Kultury i Promocji (adres: Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, budynek Remizy OSP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec