ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

GK.7624-9/08. Informacja do publicznej wiadomości - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Budowa małej elektrowni wodnej przy istniejącym progu w korycie rzeki Czarny Dunajec w km 216+243&am

2017-02-22 do 2017-03-15 // Oglądano: 1104 // Wstecz

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 53, w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) – zwanej dalej „Poś”,w brzmieniu obowiązującym na dzień 14.11.2008 r., zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuje, iż w dniu 01.07.2008 r. w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku został umieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej przy istniejącym progu w korycie rzeki Czarny Dunajec w km 216+243”. Lokalizacja planowanej małej elektrowni wodnej obejmuje działki ewid. nr 2857/30 (powstała z podziału działki ewid. nr 2857/26), 4030/42 (powstała z podziału działki ewid. nr 4030/39) oraz 123/6 w miejscowości Czarny Dunajec.

 

W przedmiotowej sprawie każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się zniezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w Referacie Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 15.03.2017 r. (wywieszono w dniu: 22.02.2017 r.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1a Poś uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz