ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.25.2016. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KNO_CZARNYDUN_CICHE/26340 (55804) w m. Ciche

2017-01-25 do 2017-02-08 // Oglądano: 895 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) – zwanej dalej „Kpa” zawiadamia,że w dniu 23.01.2017 r. na podstawie art. 105 § 1 Kpa – została wydana decyzjaumarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KNO_CZARNYDUN_CICHE/26340 (55804)” na działce ewid. nr 5294/3 położonej w miejscowości Ciche.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz za pośrednictwem Wójta Gminy Czarny Dunajec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 25.01.2017 r. – 08.02.2017 r.

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz