ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.29.2016. Zawiadomienie z dnia 02.01.2017 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Obwodnica Chochołowa" oraz określającego zakres raportu

2017-01-02 do 2017-01-16 // Oglądano: 860 // Wstecz

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 23, z późn. zm.) - zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2016 r., poz. 353), z a w i a d a m i a, że wdniu 30.12.2016 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Obwodnica Chochołowa” oraz określające zakres raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia. Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest Zarządu Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Wyżej wymienione postanowienie zostało wydane po otrzymaniu Opinii Sanitarnej nr 77/2016 z dnia 28.12.2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oraz pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 29.12.2016 r. znak: OO.4240.1.628.2016.JP.

 

Równocześnie informuję, iż postanowieniem z dnia 30.12.2016 r. Wójt Gminy Czarny Dunajec zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Ponadto nadmieniam, iż pismem z dnia 30.12.2016 r. inwestor wystąpił o zmianę nazwy przedsięwzięcia z .: „Wielowariantowe Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami koncepcji budowy obwodnicy Chochołowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno użytkowego” na: „Obwodnica Chochołowa, zapewniając jednocześnie, że pozostały zakres przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozostał bez zmian.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią ww.postanowień w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
Referat Ochrony Środowiska – pokój 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wywieszono w dniach: 02.01.2017 r. – 16.01.2017 r.

 

 

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz