ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.5.2014. Zawiadomienie z art. 9 Kpa z dnia 27.12.2016 r., znak: OŚ. 6220.29.2016. - "Wielowariantowe Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe z elementami koncepcji budowy obwodnicy Chochołowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych

2016-12-28 do 2017-01-11 // Oglądano: 987 // Wstecz

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, zawiadamia, że w dniu 23.12.2016 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego – Pana Pawła Mieszkowskiego – reprezentującego Pracownię Inżynierską KLOTOIDA Sp. z o.o. sp. k., ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków przesyłające w załączeniu skorygowane materiały do wniosku w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wielowariantowe Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami koncepcji budowy obwodnicy Chochołowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno użytkowego”.Przedmowie uzupełnienie dotyczy ustalenia przez Radę Sołecką Chochołowa końcowego przebiegu obwodnicy Chochołowa. Wariant preferowany przez inwestora do realizacji uległ przesunięciu na przedmiotowym odcinku.

Po dokonanej korekcie obwodnica posiadać będzie długość ok. 4,4 km, natomiast w km ok. 4+140 przetnie rzekę Czarny Dunajec, gdzie przewidziano budowę mostu. Odcinek końcowy zaprojektowano na południowym krańcu Chochołowa za mostem na rzece Czarny Dunajec, pomiędzy budynkiem nr 317B a budynkiem nr 322.

Zgodnie z art. 9 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wywieszono w dniach 28.12.2016 r. – 11.01.2017 r.

WÓJT

Józef Babicz