ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.29.2016. Zawiadomienie o wszczęciu potępowania administracyjnego - "Wielowariantowe Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe z elementami koncepcji budowy obwodnicy Chochołowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach

2016-12-22 do 2017-01-05 // Oglądano: 682 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 23, z późn. zm.) – zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 353) – zwanej dalej „uooś”,
z a w i a d a m i a, że w dniu 20.12.2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie z wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków – działającego przez Pełnomocnika – Pana Pawła Mieszkowskiego reprezentującego Pracownię Inżynierską KLOTOIDA Sp. z o.o. sp. k., ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wielowariantowe Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami koncepcji budowy obwodnicy Chochołowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno użytkowego”.

 

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie obwodnicy miejscowości Chochołów o długości ok. 4,2 km. Założono możliwość wjazdu i wyjazdu na obwodnicę na skrzyżowaniu początkowym i końcowym z drogą wojewódzką DW 958 oraz na skrzyżowaniu z drogą powiatową DP 1654K. Trasa rozpoczęta zostanie rondem i przebiegać będzie po wschodniej stronie Chochołowa w większości po terenach niezadrzewionych. W km 1+246 przecinać będzie DP 1654K, gdzie przewidziano budowę skrzyżowania
4-wlotowego skanalizowanego. Następnie trasa przebiegać będzie dalej na południe, zbliżając się do rzeki Czarny Dunajec. W km ok. 4+000 przetnie rzekę Czarny Dunajec, gdzie przewidziano budowę mostu. Trasa zakończy się na południowym krańcu Chochołowa za mostem na rzece Czarny Dunajec. W miejscu połączenia z istniejącą DW 958 również zaprojektowano rondo.

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, do niniejszego postępowania zastosowanie będą miały przepisy art. 74 ust. 3 uooś i art. 49 Kpa – strony postępowania o decyzjach czy innych czynnościach organu będą zawiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 21.12.2016 r. znak: OŚ.6220.29.2016 Wójt Gminy Czarny Dunajec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 22.12.2016 r. – 05.01.2017 r.

 

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk