ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

UCHWAŁA Nr XX/205/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

2016-11-30 do 2016-05-31 // Oglądano: 1083 // Wstecz

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm.)

 

RADA GMINY CZARNY DUNAJECuchwala, co następuje;

 

§ 1

 

Ustala się roczny program współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Czarny Dunajec na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XX/205/2016

Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 29 listopada 2016 roku

Roczny Program Współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie

Czarny Dunajec w 2017 roku

Rozdział 1.

WPROWADZENIE

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są ważnym ogniwem działalności społecznej. Aktywne organizacje pozarządowe są partnerem w realizowaniu zadań publicznych, pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie gminy. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji.

Organizacje pozarządowe są gotowe do współpracy, rośnie ich aktywność i znaczenie lokalne. Dzięki coraz większej aktywności podejmowanej na terenie gminy, organizacje pozarządowe stały się cennym partnerem dla samorządu. Główną cechą tych relacji jest współpraca. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy.

Roczny Program Współpracy wyznacza partnerski obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz mieszkańców gminy.

 

Rozdział 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Ilekroć dalej jest mowa o:

1) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, (Dz.U.2016.239 ze zm.)

2) gminie - rozumie się przez to Gminę Czarny Dunajec,

3) programie - rozumie się przez to Roczny Program Współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Czarny Dunajec na rok 2017,

4) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rozdział 3.

CELE PROGRAMU

 

1. Cel główny.

Celem głównym programu jest tworzenie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe.

Celami szczegółowymi programu są:

1) zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,

2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

3) prezentacja dorobku organizacji i promowanie jej osiągnięć,

4) wzmocnienie potencjału organizacji.

 

Rozdział 4.

ZASADY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ.

 

Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu zasad:

1) wzajemnego wspierania,

2) uczciwej konkurencji,

3) jawności.

 

Rozdział 5. PARTNERZY WSPÓŁPRACY

 

Za realizację Programu odpowiadają:

1) Rada Gminy i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej,

2) Wójt Gminy Czarny Dunajec - w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom,

3) organizacje realizujące cele statutowe na terenie gminy Czarny Dunajec.

 

 

Rozdział 6. ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY ORAZ PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

W roku 2017 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne:

1. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie zespołów regionalnych, nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych, promocję regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych i poza gminnych oraz prowadzenie orkiestry dętej.

2) organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Czarny Dunajec,

3) organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,

4) uczestniczenie w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach kulturalnych.

Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględniania nowych form współpracy oraz ogłaszania konkursów na zadania nieokreślone w niniejszym programie

 

 

Rozdział 7.

FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

 

 

Współpraca z organizacjami odbywać się będzie poprzez następujące formy:

1) zlecania organizacjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z Radą Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej utworzenia,

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,

6)umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.).

 

 

Rozdział 8. OKRES REALIZACJI PROGRMU

 

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy, działania te obejmują rok kalendarzowy 2017.

 

Rozdział 9. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 

Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane przez:

1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,

2) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie,

3) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności,

4) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

5) udział organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu,

6) zamieszczanie informacji o podejmowanych działaniach przez samorząd i organizacje,

7) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków przez pracowników Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu,

8) użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i sprzętu na działalność statutową organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,

9) promocję działalności organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach,

10) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu,

11)organizacja spotkań tematycznych organizacji i przedstawicieli samorządu.

 

Rozdział 10. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2017 przeznacza środki finansowe w wysokości 430.000,00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy zł),

( a w tym: wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kultury – 230.000,00 zł, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie sportu – 200.000,00 zł)

 

Rozdział 11. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

1. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

2. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.

Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

3. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Wójt Gminy może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

4. W terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt przedkładać będzie Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Rozdział 12. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

1. Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku konsultowany był z organizacjami działającymi na terenie gminy.

2. Projekt programu zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowo udostępniony był w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

3. Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać - osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres ckip@ckip.org.

4. Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami zamieszczona została na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i na stronie internetowej Gminy.

5. Współpraca finansowa pomiędzy Gminą, a organizacjami odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie zadań publicznych, ogłoszonym przez Gminę albo na podstawie art.28 ust.1 ustawy o sporcie.

 

Rozdział 13. TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

1. Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany w formie zarządzenia Wójta Gminy.

2. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Czarny Dunajec po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

W skład Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert wchodzą pracownicy Urzędu Gminy lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (3 osoby) oraz ewentualnie osoba wskazana przez organizacje pozarządowe ( art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm.)

3. Zlecanie zadań obejmuje oddzielnie teren każdej miejscowości gminy.

4. Dopuszcza się możliwość zlecenia zadania w sytuacji gdy wpłynęła jedna oferta.

5. Dopuszcza się możliwość dwukrotnego ogłaszania konkursu w ciągu roku.

6. Wyniki pracy Komisji Konkursowej (pisemny protokół) są zatwierdzane przez Wójta Gminy.