ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.25.2016. Zawiadomienie o wszczęciu potępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KNO_CZARNYDUN_CICHE-26340 (55804)

2016-12-09 do 2016-12-23 // Oglądano: 995 // Wstecz

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 353) z a w i a d a m i a, że w dniu 09.11.2016 r., na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 uooś, zostało wszczęte postępowanie wsprawie z wniosku Spółki Akcyjnej T-Mobile Polska, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa – działającej przez Pełnomocnika – Panią Agnieszkę Więcek – o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KNO_CZARNYDUN_CICHE/26340 (55804)” na działce ewid. nr 5294/3 położonej w miejscowości Ciche.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpainformuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 08.12.2016 r., znak: OŚ.6220.25.2016 Wójt Gminy Czarny Dunajec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wKrakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

Doręczenie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 09.12.2016 r. – 23.12.2016 r. 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk