ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja - wymiana pieców

2016-12-23 do 2017-01-31 // Oglądano: 3109 // Wstecz
Szanowni Państwo

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców w zakresie uzyskania dotacji na wymianę starych pieców na nowoczesne piece wysokosprawne przekazuję następujące informacje w tym zakresie.
Gmina Czarny Dunajec wraz z Gminą Kościelisko złożyła kartę projektu, w której ujęte zostały wszystkie gospodarstwa domowe zgodnie ze złożonymi ankietami w okresie od III.2016 r do V.2016 r. Wniosek o dofinansowanie z Gminy Czarny Dunajec obejmuje 95 gospodarstw domowych, które zgłosiły chęć wymiany w zakresie wymiany starych pieców na nowe zasilane węglem.

Nadal można zgłaszać nowe gospodarstwa zainteresowane dotacją na wymianę pieców, gdyż zostaną one wpisane na listę rezerwową do projektu i mają duże szanse na otrzymanie dofinansowania.

Na dzień dzisiejszy obowiązują następujące zasady dofinansowania:

1) Maksymalne dofinansowanie to 350 zł do 1 kW nowego pieca (moc nowego pieca zostanie określona przez audytora po wizycie w zgłaszanym budynku) lecz nie więcej niż 8000 zł.

2) Maksymalne dofinansowanie do instalacji grzewczej to 1000 zł (przy wymianie starego pieca węglowego na nowy piec węglowy/pellet V klasy)

3) Dofinansowaniu podlegają wyłącznie piece (węglowe/pellet) spełniające klasę V zgodnie z wykazem zamieszczonym na http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ w kolumnie „Ekoprojekt RPO” - Urząd Marszałkowski dokonuje bierzących aktualizacji odnośnie kwalifikowanych kotłów.

4) Gmina jest zobowiązana przekazać wykaz budynków objętych projektem do Urzędu Marszałkowskiego celem przeprowadzenia audytów energetycznych na obiektach. Audytorzy wyznaczeni przez Urząd Marszałkowski dokonają oględzin na obiektach celem określenia mocy nowego kotła oraz czy na wskazanym obiekcie trzeba wykonać termomodernizację (wymiana starych okien, ocieplenie budynku itp. ). W sytuacji stwierdzenia takiej konieczności mieszkaniec będzie zobligowany do przeprowadzenia wskazanych działań na własny koszt – brak dokonania wskazanej termomodernizacji będzie skutkował odmową udzielenia dofinansowania.

5) Dofinansowanie polega na refundacji tz. mieszkaniec sam dokonuje płatności za wszelkie elementy objęte umową tj. wymianę pieca, prace instalacyjne , koszty złomowania starego pieca (obowiązkowo musi potwierdzić fakt zezłomowania starego pieca stosownym dokumentem) oraz jeśli zostanie to wskazane przez audytora - również prace termomodernizacyjne. Następnie przekłada komplet dokumentów na podstawie których Gmina występuje do Urzędu Marszałkowskiego o przekazanie środków finansowych celem refundacji poniesionych przez siebie kosztów. Zwrot części wydatków w kwotach określonych w programie powinien nastąpić w okresie do 6 m-cy.

Z racji otrzymanego dofinansowania może zaistnieć konieczność odprowadzenia przez mieszkańca należnego podatku dochodowego.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/

Bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z wymogami programu i przemyślane podejmowanie decyzji o przystąpieniu do programu w szczególności w sytuacji gdy obiekt mieszkalny będzie wymagał wykonania prac termomodernizacyjnych tj. ocieplenie, wymiana okien itp. ponieważ będzie zobligowany do samodzielnego pokrycia kosztów tych prac celem otrzymania dofinansowania do pieca.

Nowe źródło ciepła powinno posiadać moc dostosowaną do projektowej straty ciepła obliczonej dla założeń termomodernizacyjnych wskazanych przez audytora.

Informacja z dnia 19 grudnia 2016r.:

W ramach działania realizowane będą inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe lub oze wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Przedstawiona definicja „paliwa stałego” na szkoleniu w zakresie przedmiotowego konkursu które odbyło się w dniu 19.12.2016r w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej;

Paliwo stałe – paliwo, które jest w stanie stałym w normalnej temperaturze pokojowej w tym paliwa kopalne stałe np. antracyt, węgiel chudy, węgiel kamienny, węgiel brunatny, mieszankę paliw kopalnych lub mieszankę biomasy i paliwa kopalnego torf oraz biomasę stała.

W związku z przedstawioną definicją odpowiadając na liczne pytania mieszkańców do projektu kwalifikowane będą również kotły zasilane biomasą tj. pellet oraz zrębki. Prosimy więc mieszkańców, którzy planują wymianę starych pieców węglowych na piece biomasowe (zgodne z przedstawioną definicją) o wypełnianie ankiet celem możliwości zakwalifikowania takiej inwestycji do dofinansowania.

 

Po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dofinansowania zorganizujemy spotkanie na którym zostaną omówione zasady realizacji projektu i tryb rozliczania poniesionych kosztów do otrzymania dotacji.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. 13 lub pod nr telefonu 18 26135 13