ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.22.2016. Obwieszczenie o postanowieniu - Przebudowa dróg gminnych nr K360175 i nr K360176 w miejscowości Odrowąż

2016-12-05 do 2016-12-19 // Oglądano: 753 // Wstecz

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy zdnia 3października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 353) - zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23, z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa” zawiadamia, że w dniu 02.12.2016 r., na podstawie art. 63 ust. 2 uooś, zostało wydane postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr K360175 i nr K360176 w miejscowości Odrowąż”.

 

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zawiadamiam, iż w przedmiotowej sprawie została zgromadzona całość materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania żądanej decyzji.
W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem przedmiotowej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się zcałością zgromadzonych akt sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 05.12.2016 r. – 19.12.2016 r.

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk