ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

2016-11-02 do 2016-11-30 // Oglądano: 1131 // Wstecz

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239), art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku wsprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
Programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Forma konsultacji

Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie w tym opinii składanych drogą elektroniczną.

Sposób dostarczenia opinii
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Opinie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2016r., w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org. Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.
Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 jest również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ( Remiza OSP, II piętro ).

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 02.11.2016r.
pdfPROJEKT Uchwała - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017
Dodano: 2016-11-02 09:30:07Pobrano: 259 // 0.05 MB
docformularz_do_konsultacji
Dodano: 2016-11-02 09:30:08Pobrano: 247 // 0.03 MB
pdfformularz_do_konsultacji
Dodano: 2016-11-02 09:30:09Pobrano: 237 // 0.02 MB
docPROJEKT Uchwała - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017
Dodano: 2016-11-02 09:30:10Pobrano: 256 // 0.07 MB