ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 2016

2016-09-09 do 2016-09-30 // Oglądano: 1363 // Wstecz

Podstawa prawna:

·        art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.  zm.) :

Uprawnieni:

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 

    1.  pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia  przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w  sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

     2.  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

         Wysokość kwoty dofinansowania:

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:


 1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;


  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 Kwoty dofinansowania podlegać będą  waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wymaganych warunków

Termin składania  dokumentów:

 Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dofinansowanie   kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis

Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym     (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pomoc de minimis udzielana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

Do wniosku należy dołączyć  następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

2.      Kopie dokumentów (umowa o pracę lub świadectwo pracy i aktualne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu na stanowisku) potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika;

3.      Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

4.      Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika

5.      Kopię świadectwa pracy lub świadectw pracy gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców albo aneks do umowy lub kolejna umowa w przypadku kontynuowania pracy;

6.      Kopia dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy;

7.      Aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestry Sądowego w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę. Z dokumentu winno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie ( w wypadku s.c. również aktualną kopię umowy spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami );

8.      Pełnomocnictwo,  jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;

9.      Wypełniony  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

10.   Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości   pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Wszystkie załączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę. (Powinny być opatrzone klauzulą „potwierdzam za zgodność ”, datą, pieczątką pracodawcy i jego podpisem).

Uwaga!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego.

Podstawa prawna:

 

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2156 z późn. zm.),

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244, poz. 1626),

3.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 232),

4.      Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm),

5.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

 

KWALIFIKACJE WYMAGANE DO PROWADZENIA PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH 

Zgodnie z zapisami § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 ) „instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.”

 

Zgodnie z zapisami § 10 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626) „ instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie mający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o którym mowa w ust. 4, oraz:

1) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

2) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

3) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

4) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.”

 

 Wnioski o dofinansowanie należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu lub drogą pocztową na adres:

Gminny Zespół Oświatowy

34-470 Czarny Dunajec

ul. Kolejowa 14 a

 

załączniki  do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego


doc2016 zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Dodano: 2016-09-09 10:06:36Pobrano: 367 // 0.00 MB
xlsxFormularz informacji 2016.
Dodano: 2016-09-09 10:06:36Pobrano: 357 // 0.08 MB
docoświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Dodano: 2016-09-09 10:06:37Pobrano: 514 // 0.03 MB
docwniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
Dodano: 2016-09-09 10:06:38Pobrano: 397 // 0.05 MB