ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

2016-08-23 do 2016-11-30 // Oglądano: 1512 // Wstecz
Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2016r. poz. 1045) w  bieżącym roku pomoc ukierunkowana została wyłącznie na określone w tym zarządzeniu grupy klasowe uczniów niepełnosprawnych – posiadających wymagane prawem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników   do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:

1)      słabowidzącym,

2)      niesłyszącym,

3)      słabosłyszącym,

4)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7),

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017  do szkół dla dzieci i młodzieży do:klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły  specjalnej przyspasabiającej  do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub  do klasy VI ogólnokształcącej  szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej  II stopnia,  klas III-VI ogólnokształcącej  szkoły sztuk pięknych, klas III i VI – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,  lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły  ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. (materiałami edukacyjnymi w szczególności są:  książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli   w procesie kształcenia tych uczniów).

Dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klas I-III jedynie  w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Miejsce i termin składania wniosku:

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek  składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 ( załącznik Nr 1)

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy Wójt Gminy Czarny Dunajec ustalił do 8 września 2016 r.  (Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 sierpnia 2016 r.)

Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku:

Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Wysokość pomocy w ramach programu

Wysokość pomocy na dofinansowanie podręczników waha się od 175 do 770 zł, w zależności od rodzaju szkoły, niepełnosprawności oraz podręczników, z których uczeń będzie korzystał. W załączeniu tabela określająca wysokość pomocy w ramach programu (załącznik Nr 3)

Sposób rozliczenia poniesionych wydatków na zakup podręczników

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną niepełnosprawnością jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie  o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.  W przypadku złożenia oświadczenie, o którym mowa należy do niego dołączyć informacje o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.- „Wyprawka szkolna”.   (załącznik Nr 2)                           

W przypadku zakupu podreczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach,  a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do  wysokości wartości pomocy określonej w programie po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Jednocześnie proszę zwrócić uwagę   na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników, podręczników do religii itp. wydawnictw

 

Załączniki do pobrania:

1)      załącznik Nr 1   Wzór wniosku „Wyprawka szkolna 2016”

2)      załącznik Nr 2   Wzór oświadczenia o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych

3)      załącznik Nr 3   Tabela- wysokość pomocy w roku szkolnym 2016/2017

4)      załącznik Nr 4   Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 05 lipca 2016 r.

      5)      załącznik Nr 5   Rozporządzenie Rady Ministrów z 05 lipca 2016 r. w sprawie  szczegółowych  warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów edukacyjnych