ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Odrowąż -Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia

2008-08-13 do 2008-08-13 // Oglądano: 1590 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 40/2008

p.n.: Wykonanie remontu i modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Odrowąż”

na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 tys. € i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: Element 1.6 (elewacja nowej części)do 2009.05.29, pozostałe elementy do 2009.02.28

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

5. Termin związania ofertą: 30 dni

6. Zamawiający wymaga wniesienia wpłaty wadium w wysokości 10 000,00 zł

7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

8. Zamawiający nie zamierza przeprowadzać wyboru ofert przy użyciu aukcji elektronicznej

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Cz. Dunajec
do 
dnia 2008.09.03 (środa) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 
2008.09.03 (środa) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel. 
018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 40 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu: 2008.08.13


pdfWynik_2008-40
Dodano: 2011-03-07 10:12:06Pobrano: 696 // 0.03 MB