ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec -Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012

2008-07-22 do 2008-07-22 // Oglądano: 1846 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 35/2008

p.n.: Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012”

na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 tys. € i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 31.10.2008 r. – dotyczy robót związanych z położeniem sztucznych nawierzchni. Dopuszcza się realizację robót związanych z montażem oświetlenia oraz ogrodzenia do 28.11.2008 r. pod warunkiem iż nie będą w tym okresie występowały temperatury ujemne

2. Ilość zadań: 1

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Zamawiający wymaga wniesienia wpłaty wadium w wysokości 10 000,00 zł

8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

9. Zamawiający nie zamierza przeprowadzać wyboru ofert przy użyciu aukcji elektronicznej

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Cz. Dunajec
do dnia 
2008.08.11 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 
2008.08.11 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel. 
018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 40 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu: 2008.07.22

pdfWynik_2008-35
Dodano: 2011-03-06 23:09:09Pobrano: 638 // 0.03 MB