ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec – Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009 (na trasach nr 1, 1a, 2, 4 i 5)

2008-06-25 do 2008-06-25 // Oglądano: 2023 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 30/2008
p.n.: 
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2008/2009 (na trasach nr 1, 1a, 2, 4 i 5)

na świadczenie usług o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14tys. € i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od 2008.09.01 do 2009.06.30

2. Ilość zadań: 2

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wpłaty wadium

8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

9. Zamawiający nie zamierza przeprowadzać wyboru ofert przy użyciu aukcji elektronicznej

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Cz. Dunajec
do 
dnia 2008.07.14 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 
2008.07.14 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel. 
018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 20 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu: 2008.06.25


pdfZawiad-Uniewaznienie_2008-30
Dodano: 2011-03-06 23:04:43Pobrano: 680 // 0.02 MB