ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE NR 55/2016

2016-05-23 do 2016-05-31 // Oglądano: 1121 // Wstecz

ZARZĄDZENIE NR 55/2016

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 23 maja 2016 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Odrowążu, dyrektora Szkoły Podstawowej w Podczerwonem, dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu

 

Na podstawie art. 36 a, ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.z 2015 r. Nr 2156 ze zm.),w związku z  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r.  nr 184, poz. 1436 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1 

Zatwierdzam treść ogłoszenia o konkursie na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Odrowążu, dyrektora Szkoły Podstawowej w Podczerwonem, dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 

Informacja o ogłoszonym konkursie zostanie:

- umieszczona na stronie Internetowej Urzędu Gminy,

- wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświatowego.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Józef Babicz