ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2008/2009

2008-05-13 do 2008-05-13 // Oglądano: 1839 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 27/2008
p.n.: 
„Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy Czarny Dunajec w sezonie grzewczym 2008/2009”

na dostawy o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 tys. € i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od 2008.09.01 do 2009.04.30

2. Ilość zadań: 1

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Zamawiający wymaga wniesienia wpłaty wadium w wysokości: 10 000,00 zł

8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

9. Zamawiający nie zamierza przeprowadzać wyboru ofert przy użyciu aukcji elektronicznej

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Cz. Dunajec
do 
dnia 2008.06.03 (wtorek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 
2008.06.03 (wtorek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel. 
018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu: 2008.05.13


pdfWynik_2008-27
Dodano: 2011-03-06 23:02:18Pobrano: 644 // 0.03 MB