ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI W CZARNYM DUNAJCU PRZY WSPARCIU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

2016-04-15 do 2016-04-22 // Oglądano: 3341 // Wstecz
PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI W CZARNYM DUNAJCU PRZY WSPARCIU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIEUrząd Gminy w Czarnym Dunajcu pragnie poinformować mieszkańców o rozpoczęciu ankietyzacji dotyczącej zapotrzebowania gospodarstw domowych w zakresie wymiany starych źródeł ogrzewania na nowoczesne i ekologiczne źródła grzewcze. W tym celu przygotowano ankietę dla mieszkańców dostępną zarówno na stronie internetowej Urzędu Gminy jak również na dzienniku podawczym urzędu ul. Józefa Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu.

W związku z małą ilością zainteresowanych mieszkańców na wymianę starego źródła ciepła (pieca centralnego ogrzewania) w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Czarny Dunajec informujemy, że ankietyzacja została przedłużona do dnia 22.04.2016 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z brakiem innych możliwych dofinansowań, które dawały by mieszkańcowi lepsze warunki wsparcia - Gmina Czarny Dunajec nie planuje w najbliższych latach podobnych naborów w zakresie wymiany starych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania).

 

Zebrane dane pozwolą na oszacowanie zarówno ilości chętnych jak również posłużą do wyliczenia efektu ekologicznego i przedstawienia zebranych wyliczeń Wojewódzkiemu  Funduszowi Ochrony Środowiska  w Krakowie celem określenia możliwości dofinansowania inwestycji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Wypełnione ankiety należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu lub przesłać w formacie pdf. na adres pone@czarny-dunajec.pl

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wsparcia finansowego zadania dostępne są pod adresem :

http://www.wfos.krakow.pl/aktualizacja-programu-pone

jak również bezpośrednio u pracowników Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu i w załączonych materiałach informacyjnych.

Podstawowe informacje:

- Dofinasowanie  w  wysokości 50% kosztów kwalifikowanych obejmuje wyłącznie:

W związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dniem 31.03.2016 r. dokonano zmiany warunków dofinansowania w ramach programu PONE na Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania realizowane w ramach programu może wynosić do 30% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny gminy musi wynosić min. 10% kosztów kwalifikowanych.

Gmina Czarny Dunajec ponownie rozważy możliwość przystąpienia do programu na nowo wprowadzonych zasadach. Jednocześnie informujemy, że zmiana regulaminu została dokonana bez wcześniejszego informowania gmin.

a)  demontaż starego paleniska i montaż nowego

b) zakup pieca spełniającego klasę 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 ( w przypadku piecy na węgiel wyłącznie takie, które będą zasilane „ekogroszkiem”  i pozbawione dodatkowych rusztów tz nie ma możliwości opalania piecy innym paliwem np. drewnem)

Gmina Czarny Dunajec będzie pełnić rolę wyłącznie pośrednictwa formalnego tz.

- przeprowadza ankietyzację,

- dokonuje niezbędnych analiz,

- występuje przed WFOŚIGW w Krakowie,

- zawiera wymagane umowy,

- składa wnioski o płatność ,

- dokonuje czynności kontrolne.

Mieszkaniec przystępujący do projektu będzie zobowiązany

- do stosowania się do zapisów formalnych projektu,

- podpisania umowy z Gminą Czarny Dunajec  dotyczącej realizacji przedmiotowego projektu,

- przedstawienia wszelkich wymaganych dokumentów,

- dokonywania na wezwanie Gminy wszelkich poprawek do przedstawionych dokumentów,

- udostępniania nieruchomości celem dokonania czynności kontrolnych.

Gmina nie uczestniczy ani też nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonanie czynności związanych z zakupem nowego paleniska, demontażem starego paleniska i montażem nowego paleniska.

Mieszkaniec sam dokonuje zakupu pieca spełniającego kryteria projektowe i po skompletowaniu wszelkiej dokumentacji (faktury, dokumentacji technicznej itp.) występuje do gminy o zrefundowanie poniesionych kosztów. Na tej podstawie gmina składa wniosek o płatność do WFOŚiGW w Krakowie. Po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW w Krakowie gmina dokona zwrotu środków finansowych na zasadach i w wysokości określonej w umowie z mieszkańcem bezpośrednio mieszkańcowi.

Czas zwrotu środków szacowany jest na okres od 2 – do 6 miesięcy od przedstawienia wymaganej dokumentacji przez mieszkańca.

 

Etapy realizacji projektu

Ankietyzacja

Analiza zebranych danych

Decyzja o realizacji projektu

W przypadku pozytywnej decyzji zawieranie umów z mieszkańcami objętymi projektem

Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie

Po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie zawarcie umowy z WFOŚiGW w Krakowie

Mieszkańcy rozpoczynają działania inwestycyjne zgodnie z zawartą umową z Gminą Czarny Dunajec

Mieszkańcy przedstawiają niezbędną dokumentację celem otrzymania dofinansowania

Pracownicy gminy dokonują czynności kontrolnych i składają wniosek o płatność

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność przez WFOŚiGW w Krakowie przekazywane są środki finansowe na konto Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu.

Urząd Gminy dokonuje stosownej refundacji na rzecz mieszkańca.

Mieszkaniec zobowiązany jest przez okres 5-ciu lat od dnia otrzymania dofinansowania do zachowania celu projektu i udostępniania nieruchomości objętych działaniem celem dokonania czynności kontrolnych.