ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.5.2014. Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekielnik

2016-03-15 do 2016-03-29 // Oglądano: 1282 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) - zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23) – zwanej dalej „Kpa”

zawiadamia,

że w dniu 14.03.2016 r. na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z art. 104 Kpa – została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.„Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekielnik” na działkach ewid. nr 595/1, 307/10, 307/11, 306, 303, 13258, 13265/1, 288/1, 596/3, 307/9 oraz 308/5 położonych w miejscowości Piekielnik.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz,
za pośrednictwem Wójta Gminy Czarny Dunajec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 15.03.2016 r. – 29.03.2016 r.


 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk