ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Spotkanie dot. możliwości dofinansowania remontów zabytkowych domów w Chochołowie

2016-03-01 do 2016-03-15 // Oglądano: 1718 // Wstecz
Spotkanie dot. możliwości dofinansowania remontów zabytkowych domów w ChochołowieNa terenie Chochołowa, zabytkowej miejscowości, znanej ze swojej unikalnej, drewnianej architektury znajduje się 109 budynków wpisanych do rejestru zabytków, a cała wieś ma status miejscowości zabytkowej.

Budynki – zabytki muszą spełniać warunki ustalone przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, ale dzięki temu, że są zakwalifikowane do zabytkowych, istnieje możliwość dofinansowania ich remontów.

Właśnie w tej kwestii w niedzielę 28 lutego w Szkole Podstawowej w Chochołowie, z mieszkańcami tej zabytkowej wsi spotkali się przedstawiciele Urzędu Gminy Czarny Dunajec, Starostwa Powiatowego w Nowym Targi i nowotarskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Przedstawione zostały zasady udzielania pomocy finansowej wszystkim zainteresowanym, którzy spełniają warunki, a przede wszystkim są właścicielami tych nieruchomości.

Dotacja może być udzielona do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich lub jeżeli stan techniczny zabytku wymaga natychmiastowego niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych.

Dotację można otrzymać na planowane prace do przeprowadzenia w danym roku, w którym jest udzielana, jak również na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

W tematykę ochrony zabytków w Chochołowie wprowadził kierownik nowotarskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Paweł Dziuban. Podczas kilkunastominutowego wystąpienia przedstawił proces finansowania remontów budynków przez WUOZ i procedury postępowania.

Beata Słowik – Kowalkowski, naczelnik Wydziału Administracji Budowlano – Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przedstawiła zasady związane z uzyskaniem

zgody/pozwolenia na realizację remontu w obiektach znajdujących się na terenie wsi.

Magdalena Gawron – p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu przedstawiła prezentację na temat dodatkowych programów wsparcia finansowego w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Aktualnie dostępne są dwa programy pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wchodzące w skład 6 osi priorytetowej: „Dziedzictwo Regionalne”: Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów. Oba poddziałania kierowane są głównie do przedsiębiorców, prowadzących działalność w miejscowości Chochołów.

Jacek Piotrowski – inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu, dodał, iż w dniu 17 marca 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbędzie się bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania w ramach 6 osi priorytetowej – Dziedzictwo regionalne, na którym będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji dotyczących „Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami”.

Wszyscy prelegenci odpowiadali na pytania nurtujące mieszkańców Chochołowa i zachęcali do kontaktu w razie zainteresowania dofinansowaniem.

W sprawie dofinansowania remontów zabytkowych góralskich chałup w Chochołowie można kontaktować się z Delegaturą w Nowym Targu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z siedzibą przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu (budynek dawnego Starostwa Powiatowego) – telefonicznie (tel./fax: 184488854) lub mailowo (nowytarg@wuoz.malopolska.pl lub pdziuban@wuoz.malopolska.pl).

Podczas spotkania omówiona została pokrótce budowa obwodnicy Chochołów, dzięki której ruch drogowy ma być wyprowadzony z miejscowości. Zyskają na tym przede wszystkim zabytkowe domy, które nie będą narażone na spaliny samochodowe.

Obwodnica to jednak odległy temat. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozpoczął już procedury przygotowania trasy. Na początek mieszkańcom Chochołowa przedstawiono 5 wariantów, które są w trakcie omawiania. 

Wstępną informację na ten temat przedstawił Bartłomiej Garbacz, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Zaznaczył, że szczegóły będą przedstawione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na kolejnych spotkaniach z mieszkańcami Chochołowa.

Na spotkaniu obecni byli także radni powiatowi Tomasz Turski i Ryszard Klamerus, który był pomysłodawcą tych konsultacji.