ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.5.2014. Zawiadomienie o zebraniu całości dowodów i materiałów do wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa mechaniczno-bilogicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekielnik

2016-02-18 do 2016-03-03 // Oglądano: 1128 // Wstecz
Z A W I A D O M I E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamia,

 

że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekielnik”. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewid. nr 595/1, 307/10, 307/11, 13246, 306, 303, 13258, 13265/1, 288/1, 596/3, 307/9 oraz 308/5 położonych w miejscowości Piekielnik.

Ponadto informuję, że strony postępowania przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, mogą zapoznać się z całością zgromadzonych akt sprawy, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie wydana zostanie stosowna decyzja.

            Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wywieszono w dniach 18.02.2016 r. – 03.03.2016 r.

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk