ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2016-01-19 do 2016-02-29 // Oglądano: 1787 // Wstecz

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. Poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Dunajec uchwały Nr VII/63/2015r. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec.

 

Plan sporządzony będzie dla obszaru Gminy Czarny Dunajec w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszarów objętych ustaleniami:

1)        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Chochołów-4”, uchwalonego uchwałą Nr XV/160/2008 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 2 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2008 r. Nr 517, poz. 3353);

2)        zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec dla obszaru „Chochołów-13”, uchwalonej uchwałą Nr XXVI/250/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. Poz. 78).

 

Z uchwałą określającą granice obszaru objętego ustaleniami planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz na stronie internetowej Gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, w terminie do dnia 23.02.2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.

 

 

Wójt Gminy

Czarny Dunajec

(-) Józef Babicz