ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.5.2014. Informacja do publicznej wiadomości. Postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa mechaniczno-bilogicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekielnik

2015-12-18 do 2016-01-08 // Oglądano: 1086 // Wstecz

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

Działając na podstawie art. 79 ust. 1, w związku z art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zwanej dalej „uooś”, informuję, iż w dniu 16.05.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekielnik”. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewid. nr 595/1, 307/10, 307/11, 13246, 306, 303, 13258, 13265/1, 288/1, 596/3, 307/9 oraz 308/5 położonych w miejscowości Piekielnik.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 uooś organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Postanowieniem z dnia 07.08.2014 r., znak: OŚ.6220.5.2014 tut. organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W przedmiotowej sprawie każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 08.01.2016 r. (wywieszono w dniu: 18.12.2015 r.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 


 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk