ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Wykonanie robót ziemnych i żwirowych w roku 2008

2008-02-19 do 2008-02-19 // Oglądano: 1977 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 8/2008

p.n.: Wykonanie robót ziemnych i żwirowych na drogach gminnych znajdujących się na terenie gminy Czarny Dunajec, w roku 2008”

na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 tys. € i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2008.12.31

2. Ilość zadań: 7

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Zamawiający wymaga wniesienia wpłaty wadium w wysokości 21 000,00 zł (dla całości)

8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

9. Zamawiający nie zamierza przeprowadzać wyboru ofert przy użyciu aukcji elektronicznej

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Cz. Dunajec
do 
dnia 2008.03.12 (środa) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 
2008.03.12 (środa) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel. 
018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu: 2008.02.19


W dniu 2008.02.20 zostały wprowadzone poprawki do formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

(Poprawiony załącznik został umieszczony na stronie internetowej zamawiającego).


Zamawiający informuje, w dniu 2008.02.25 zostaje poprawiony błąd w treści SIWZ. Błędnie została wpisana wartość kryterium w pkt. XII, dla roboty nr 13 (montaż korytek),poprawne kryterium wynosi 5% a nie 9%.


pdfWynik_9-2008
Dodano: 2011-03-06 22:54:51Pobrano: 843 // 0.03 MB