ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 209 /2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe

2015-12-14 do 2016-01-14 // Oglądano: 1251 // Wstecz

Zarządzenie Nr   209 /2015

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia  14   grudnia 2015r.


w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami) oraz Uchwały  Nr XI/101/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec  z dnia z dnia 27 listopada 2015 roku ze zm., w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

§ 1.

Ogłasza się następujący otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku:

 Konkurs nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2016r. w zakresie kultury pod nazwą :

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

 którego regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 15 styczeń  2016 r.

§ 3. 

Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

§ 4. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


pdfZarządzenie + załączniki
Dodano: 2015-12-14 14:19:28Pobrano: 306 // 0.36 MB