ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.5.2014. Zawiadomienie z art. 9 Kpa z dnia 02.12.2015 r

2015-12-03 do 2015-12-17 // Oglądano: 1217 // Wstecz
Z A W I A D O M I E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) – zwanej dalej „Kpa”

zawiadamia,

że w dniu 27.11.2015 r. do tut. urzędu gminy wpłynęło pismo uzupełniające raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekielnik, gmina Czarny Dunajec”. Przedmiotowe uzupełnienie dotyczy poszerzenia listy działek objętych planowaną inwestycją, w związku z koniecznością wykonania zjazdu publicznego, co wymaga częściowego zajęcia działek ewid. nr: 288/1 i 596/3 oraz zwiększeniem zakresu umocnienia skarp na odcinku 10 m w górę i w dół cieku na dodatkowych działkach ewid. nr: 307/9 i 308/5. W związku z przedmiotowym uzupełnieniem krąg stron postępowania w niniejszej sprawie nie uległ zmianie. 

Mając na uwadze przedmiotowe uzupełnienie, pismem z dnia 02.12.2015 r., znak: OŚ.6220.5.2014, zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o dokonanie oceny, czy w związku ze złożonym uzupełnieniem, zachodzi konieczność wydania ponownej opinii w tej sprawie.

 

Zgodnie z art. 9 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wywieszono w dniach 03.12.2015 r. – 17.12.2015 r.

 

 

 

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk