ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.1.2015. Informacja do publicznej wiadomości - wydanie Decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarny Dunajec

2015-12-01 do 2015-12-15 // Oglądano: 998 // Wstecz

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuje,że w dniu 30.11.2015 r., na podstawie  art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) – została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarny Dunajec” na działkach ewid. nr 4119/5, 4119/8, 4030/41, 4031/7, 4031/10 oraz 4030/2 położonych w miejscowości Czarny Dunajec.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 01.12.2015 r. – 15.12.2015 r.

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk