ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY STANOWISKO DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI

2015-11-10 do 2015-11-24 // Oglądano: 1510 // Wstecz

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W CZARNYM  DUNAJCU, UL. KOLEJOWA 14a,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STANOWISKO DO SPRAW  KSIĘGOWOŚCI

nazwa stanowiska pracy

 

1.            Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

1) Złożenie wymaganych dokumentów (z wyłączeniem dodatkowych).

2) Wykształcenie wyższe  ekonomiczne,  kierunek finanse, rachunkowość;

3) Pełna  zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe;

5) Nieposzlakowana opinia;

6) Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie niezbędnym na zajmowanym stanowisku (pakiet  MS Office oraz Windows)

6) Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu kwalifikuje kandydatów do drugiego etapu naboru rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów: ustawa o rachunkowości, ustawa  o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa  o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie gminnym oraz przepisy  wykonawcze do w/w ustaw.

2.      Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a)   Ukończenie kursów, szkoleń, itp. z zakresu rachunkowości budżetowej,

b) Ukończenie studiów podyplomowych, których tematyka obejmuje zagadnienia wymienione w lit. a

c)  Dążenie do osobistego rozwoju i poszerzania wiedzy,

d)  Odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność i uprzejmość;

e)  Zdolność analitycznego myślenia;

f)  Umiejętność pracy w zespole,

 

 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  Wstępna kontrola dokumentów stanowiących podstawę księgowania i dekretacja tych dokumentów,

2)  Planowanie i ewidencja księgowa zrealizowanych dochodów obsługiwanych jednostek,

3)  Wprowadzanie dowodów księgowych do systemu finansowo – księgowego,

4) Okresowe uzgadnianie sald  rozrachunków z dokumentacją analityczną dotyczącą należności i zobowiązań,

5) Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych określonych przepisami prawa,

6)  Wykonywanie przelewów,

7)  Organizacja dowozów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty,

8)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub głównego księgowego,

9) Załatwianie interesantów i innych spraw wynikających z pełnienia obowiązków  pracownika ds. księgowości

10) Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków według zasad wynikających  z przepisów prawa i unormowań wewnętrznych

11) Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół,

        12) Przygotowywanie umów na:

          - dowozy uczniów do szkół z terenu gminy w tym uczniów niepełnosprawnych,

          - opiekę w czasie dowozu

 

      13) Organizowanie i kierowanie w uzgodnieniu z dyrektorami dowozem uczniów do szkół  w gminie,


      14) Organizacja obsługi transportowej Urzędu:

            a)  przyjmowanie i realizacja zamówień na wyjazdy służbowe (lokalne i zamiejscowe);

            b)  wydawanie kart drogowych i ich weryfikacja;

            c)  rozliczanie zużytego paliwa;

            d) przygotowanie informacji o samochodach służbowych w celu ich ubezpieczenia;

            e)  nadzór, organizacja pracy, w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców;

            f)  kierowanie samochodów służbowych na badania techniczne.

4.                  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)     praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo.

b) miejsce pracy: Praca w budynku Gminnego Zespołu Oświatowego, budynek przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim

c)     okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku)

d)     praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

e)     wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu,

f) wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca,

g) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

5.      Wymagane dokumenty:

a)  życiorys (CV),

b)  list motywacyjny,

c)  oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

d) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

e) kserokopia dowodu osobistego

f) dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

g)  dokumenty poświadczające staż pracy /kopia świadectwa pracy, kopia zaświadczenia o odbytym stażu./ jeżeli kandydat był wcześniej zatrudniony/ ,

h)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej  (art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych),

dodatkowe:

i)  ew. inne dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp. określonych w pkt 2 a i b

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, pocztą elektroniczną na adres gzo@czarny-dunajec.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres :                               

            Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu                                                          
            ul. Kolejowa 14a                                     
            34-470 Czarny Dunajec

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości w Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu 

w terminie do dnia 24 listopada 2015 r. do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do GZO w Czarnym Dunajcu.

W dokumentach aplikacyjnych proszę podać numer telefonu do kontaktu.

Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej  będą informowani pisemnie lub telefonicznie.

 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmian.), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2014 r  poz. 1202 z późn. zmianami)”.

Czarny Dunajec, dnia 10 listopada 2015 r.