ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Sz P - Dostawa mebli oraz sprzętu szkolnego

2007-11-19 do 2007.11.19 // Oglądano: 2280 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 33/2007


p.n.: „Dostawa mebli oraz sprzętu szkolnego i dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej w czarnym Dunajcu”

na dostawy o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 tys. € i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy


1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2007.12.21

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

5. Termin związania ofertą: 30 dni

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wpłaty wadium

7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

8. Zamawiający nie zamierza przeprowadzać wyboru ofert przy użyciu aukcji elektronicznej

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Cz. Dunajec
do dnia 2007.11.27 (wtorek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2007.11.27 (wtorek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel.             018-26-135-26       - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu: 2007.11.19

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego - 2007/33
Dodano: 2011-03-02 21:30:33Pobrano: 800 // 0.02 MB