ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

CZARNY DUNAJEC - SP - DOSTAWA MEBLI ORAZ SPRZĘTU SZKOLNEGO

2007-10-30 do 2007.10.30 // Oglądano: 2295 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 31/2007
na dostawy o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 tys. € i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

p.n.: „Dostawa mebli oraz sprzętu szkolnego i dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej w czarnym Dunajcu”

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2007.12.21

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

5. Termin związania ofertą: 30 dni

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wpłaty wadium

7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

8. Zamawiający nie zamierza przeprowadzać wyboru ofert przy użyciu aukcji elektronicznej

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Cz. Dunajec
do dnia 2007.11.12 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2007.11.12 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel.             018-26-135-26       - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu: 2007.10.30(2007.11.07)

UŚCIŚLENIE OPISU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający informuje iż w Załącznik nr 1 (Formularz ofertowy + opis zamówienia) uściśleniu uległ opis pozycji 1.49 (szafki na ubrania).

Treść uściślenia:

Ilość zamawianych szafek wynosi 160 szt. (2 modułowych)

Szafki 2 modułowe to szafki o wymiarach 1800x 600x490 [mm] z dwoma zamykanymi drzwiami (jedna szafka przeznaczona jest dla 2 uczniów)

Docelowo wszystkie zamawiane szafki mają być przeznaczone 

dla 320 uczniów.(2007.11.07)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE JEDNEGO Z OFERENTÓW 

Zamawiający informuje iż w dniu 2007.11.06 wpłynęło zapytanie od jednego z Oferentów

TREŚĆ ZAPYTANIA:

Czy blaty stolików powinny być wykonane z unilamu a wąskie krawędzie 
zabezpieczone wklejką o grubości 10mm z drewna bukowego?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z pkt. 1 SIWZ: W załączniku nr 1 (do SIWZ) określono minimalne parametry jakie muszą spełniać dostarczone meble oraz sprzęt. Oferowane meble i sprzęt muszą posiadać parametry nie gorsze niż w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uznaje parametry blatu wykonanego z unilamu za "nie gorsze" niż wymagane w opisie zamówienia

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego - Unieważnienie przetargu
Dodano: 2011-03-02 21:26:09Pobrano: 791 // 0.02 MB