ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

WYPRAWKA SZKOLNA - 2015

2015-08-17 do 2015-10-31 // Oglądano: 1934 // Wstecz

PODSTAWA PRAWNA
1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.);
2) Uchwała Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”;
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.  


I. W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do:

·                     uczniów klasy III szkoły podstawowej,

·                     uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

·                     uczniów klasy IV technikum.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

·                     słabowidzących,

·                     niesłyszących,

·                     słabosłyszących,

·                     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

·                     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

·                     z niepełnosprawnością ruchową,w tym z afazją,

·                     z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera, 

·                     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
      niepełnosprawność wymieniona wyżej,

 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.


W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych o których mowa w art. 3 pkt. 24 ustawy, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają  z podręcznika do zajęć  z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie informuję, że ze względu na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania bezpłatnych podręczników dla ucznia klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum uczniowie klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie są odbiorcami pomocy przewidzianej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna". Wyjątkiem jest możliwość otrzymania dofinansowania do materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I, II szkoły podstawowej z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym                  lub znacznym, w sytuacji, gdy uczniowie  nie będą korzystać z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej kierowanym do dyrektorów szkół (http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11695) została potwierdzona informacja, że w ramach programu brak jest możliwości dofinansowania cyt. „ (…) ćwiczeń, atlasów, słowników, podręczników do nauki religii i etyki  itp. wydawnictw. W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. Box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze."

II. Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników przeznaczona jest dla:

·                     uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego tj. 574,00 zł netto na jedna osobę w rodzinie o którym mowa                    w art. 5 ust. 1  ustawy z 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015.poz.114),

·                     uczniów pochodzących z rodzin ubiegajacych się o pomoc nie ze względu na dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione w art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej    (Dz. U. z  2015  poz.  163 i 693) tj.. ubóstwo, sieroctwo,  bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność,   długotrwała  lub  ciężka choroba, przemoc w rodzinie,   potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba    ochrony    macierzyństwa   lub   wielodzietności, bezradność w sprawach    opiekuńczo - wychowawczych i   prowadzenia   gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. W tym przypadku  zamiast  zaświadczenia  o wysokości dochodu należy dołączyć uzasadnienie. Dyrektor   szkoły,  po    analizie    wniosków, podejmuje   decyzję    w   sprawie   przyznania pomocy, uwzględniając lokalne  warunki  ekonomiczne i społeczne.
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie   z powyższym kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów klasy IV technikum.

·                     uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na kryterium dochodowe;  podstawą do skorzystania z pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b  ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

III. Miejsce i termin składania wniosków:

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016 - w terminie do 8 września 2015r.

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano                  w programie jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574,00  zł na osobę w rodzinie.

IV. Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku:

·                     zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów);

·                     w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

·                     w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

·                     w przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów  nie ze względu na dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione w art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej    (Dz. U. z  2015  poz.  163 i 693) zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów wnioskodawca obowiązany jest  dołączyć uzasadnienie.

V. Wysokość pomocy w ramach programu

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” wynosi:

do 225 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

do 445 zł - dla ucznia klasy IV technikum.

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,  jest uzależniona od:

- typu szkoły,

- rodzaju niepełnosprawności,

- podręczników, z których uczeń będzie korzystał.

Wysokości pomocy dla tej grupy uczniów określa § 3 rozporządzenia, szczegółowe informacje są również zawarte na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/04/wyprawka-szkolna-2015a.pdf

 

VI. Sposób rozliczania wydatków ponoszonych na zakup podręczników

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych (W załącznikach wzór oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych).

Natomiast w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów podstawą refundacji poniesionych kosztów za zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych jest przedłożone przez podmiot dokonujący zakupu potwierdzenie, zawierające: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

 ZAŁĄCZNIKI:

Zał. 1 – Wniosek Nr 1 – Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2015 r. ze względu
              na kryterium dochodowe,


Zał. 2 – Wniosek Nr 2 – Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2015 r.  ze względu
               na art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Zał. 3– Wniosek Nr 3 – Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów
                edukacyjnych w 2015 r. (dotyczy uczniów niepełnosprawnych),


Zał. 4 – Oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu
               wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”,

 

    Zał. 5 –  Uchwała Nr  80/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu   

                    pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” ;

 

    Zał. 6 –  Załącznik do uchwały nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r.;

 

    Zał. 7 –   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  

                  udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych                        
                  (Dz. U. z 2015 r. poz. 938).

 

UWAGA!

·               Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Nie mogą to być ćwiczenia!!!);


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015r.
Dodano: 2015-08-17 15:05:51Pobrano: 429 // 0.12 MB
pdfUchwala_RM_Nr_80-2015_23_06_2015_załacznik
Dodano: 2015-08-17 15:05:53Pobrano: 469 // 0.28 MB
pdfUchwała Rady Ministrów nr 80 z dnia 23 lipca 2015
Dodano: 2015-08-17 15:05:55Pobrano: 595 // 0.29 MB
docxzalacznik-nr-1-wniosek-1-kryterium-dochodowe-2.
Dodano: 2015-08-17 15:05:56Pobrano: 445 // 0.02 MB
docxzalacznik-nr-2-wniosek-2-poza-kryt.-doch.-zal-2-1_akgk-1.
Dodano: 2015-08-17 15:05:57Pobrano: 422 // 0.02 MB
docxzalacznik-nr-4-wzor-oswiadczenia-o-zakupie-1.
Dodano: 2015-08-17 15:05:58Pobrano: 531 // 0.01 MB
doczałacznik- nr 3- wniosek-3 uczniowie niepełnosprawni
Dodano: 2015-08-17 15:05:59Pobrano: 433 // 0.05 MB