ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie z art. 9 Kpa z dnia 03.08.2015 r., znak: OŚ. 6220.5.2014

2015-08-04 do 2015-08-18 // Oglądano: 1453 // Wstecz

Z A W I A D O M I E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.,poz. 267, z późn. zm.)

zawiadamia,

 

że w dniu 28.07.2015 r. działając zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 77 ust. 1 pkt 2
w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o wydanie
opinii oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Piekielnik, gmina Czarny Dunajec”.

 

Zgodnie z art. 9 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą
mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania
administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych
wyjaśnień i wskazówek.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wywieszono w dniach 04.08.2015 r. – 18.08.2015 r.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                                                                                                              mgr Michał Jarończyk