ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 01.07.2015 r. znak: OŚ.6220.6.2013

2015-08-03 do 2015-08-17 // Oglądano: 1475 // Wstecz

Z A W I A D O M I E N I E
Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 131 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267, z późn. zm.)


zawiadamia,

że w dniu 29.07.2015 r. do tut. urzędu wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy
Czarny Dunajec z dnia 01.07.2015 r., znak: OŚ.6220.6.2013 określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu betoniarskiego oraz zakładu do produkcji stałego biopaliwa z biomasy (pelletu) na działce ewid. nr 14770/4 w miejscowości Czarny Dunajec”, złożone przez Pana Krzysztofa Błęka.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
Wywieszono w dniach 03.08.2015 r. – 17.08.2015 r.

 

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk