ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.6.2013. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 01.07.2015 r.

2015-07-17 do 2015-07-31 // Oglądano: 911 // Wstecz
Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)

zawiadamia,

że w dniu 14.07.2015 r. do tut. urzędu wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 01.07.2015 r., znak: OŚ.6220.6.2013 określającej środowiskowej uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu betoniarskiego oraz zakładu do produkcji stałego biopaliwa z biomasy (pelletu) na działce ewid. nr 14770/4 w miejscowości Czarny Dunajec”, złożone przez Panią Iwonę Gruszkę – działającą z pełnomocnictwa Pana Stanisława Gruszki.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. z dniem:31.07.2015 r.

 

 

 

Wójt
Józef Babicz