ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie o wszczęciu i przesunięciu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość

2015-07-07 do 2015-07-21 // Oglądano: 1275 // Wstecz

OBWIESZCZENIE

 


Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że w związku z postanowieniem Wojewody Małopolskiego z dnia 14 lipca 2014 r. znak: WS-VI.7570.2.51.2014.BC o wyznaczeniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza do załatwienia sprawy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działki o numerach ewidencyjnych 944/4 i 944/5 o łącznej pow. 0,0067 ha  położoną w miejscowości Ratułów gm. Czarny Dunajec, w dniu 13 sierpnia 2014 r. wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działki o numerach ewidencyjnych 944/4 i 944/5 o łącznej pow. 0,0067 ha położoną w miejscowości Ratułów gm. Czarny Dunajec przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Nowotarskiego na podstawie ostatecznej decyzji nr Z-7/13 Starosty Nowotarskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg powiatowych pn. „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych nr 1651K Czarny Dunajec-Poronin (6+813,00 - 7+092,15) oraz nr 1654K Ząb-Ratułów-Chochołów (9+182,80 - 9+492,00) – budowa chodnika, utwardzenie pobocza, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do potoku Bystry w miejscowości Ratułów” z dnia 12 lipca 2013 r. znak: BA.6740.4.6.2013.SP.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowego ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosili  i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ustalenie wysokości i wypłatę odszkodowania za przedmiotową nieruchomość.
Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,  z a w i a d a m i a m,  że z uwagi na dodatkowe postępowanie wyjaśniające nie jest możliwe wydanie w terminie do 15 lipca 2015 r. decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za działki o numerach ewidencyjnych 944/4 i 944/5  o łącznej pow. 0,0067 ha. 
Działając na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 15 lipca 2016 r.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zakończenie postępowania we wskazanym wyżej terminie zostanie wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy. 


z up. Prezydenta Miasta Nowego Sącza
(-) Krzysztof Kurzeja