ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.1.2015. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone w dniu 06.03.2015 r. postępowanie dot. przedsięwzięcia pn. przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarny Dunajec

2015-07-06 do 2015-07-20 // Oglądano: 1286 // Wstecz
Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) - zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – zwanej dalej „Kpa”,

zawiadamia

strony 

postępowania,

że w dniu 29.06.2015 r. do tut. urzędu wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarny Dunajec, przez Firmę NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie, działającej z pełnomocnictwa Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 03.07.2015 r. Wójt Gminy Czarny Dunajec podjął zawieszone w dniu 06.03.2015 r. postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarny Dunajec.

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. z dniem: 20.07.2015 r.

 

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk