ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja do publicznej wiadomości - wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu betoniarskiego oraz zakładu do stałego biopaliwa z biomasy (pelletu) na działce ewid. nr 14770/4

2015-07-01 do 2015-07-15 // Oglądano: 1125 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamia,że w dniu 01.07.2015 r. na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uooś oraz § 3 ust. 1 pkt 21 i 45 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z art. 104 Kpa została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu betoniarskiego oraz zakłady do stałego biopaliwa z biomasy (pelletu) na działce ewid. nr 14770/4 w miejscowości Czarny Dunajec.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. z dniem 15.07.2015 r.

 

 

 

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk