ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008

2007-07-06 do 2007.07.06 // Oglądano: 1967 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 23/2007
na świadczenie usług o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 tys. € i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

p.n.: „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2007/2008”

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2008.04.30

2. Ilość zadań: 16

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Zamawiający wymaga wniesienia wpłaty wadium w wysokości: 12 000,00 złotych dla całości zamówienia. (Wysokość wpłaty wadium w przypadku złożenia oferty częściowej oraz formę wpłaty wadium należy przyjąć zgodnie z pkt. 14 SIWZ)

8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

9. Zamawiający nie zamierza przeprowadzać wyboru ofert przy użyciu aukcji elektronicznej

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

· Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

· Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Cz. Dunajec
do dnia 2007.08.13 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2007.08.13 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Krzysztof Łowisz
tel.             018-26-135-26       - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu: 2007.07.06

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego - 23/2007
Dodano: 2011-03-01 15:04:40Pobrano: 710 // 0.03 MB