ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nowym Targu na kadencję 2016 – 2019

2015-06-05 do 2015-06-30 // Oglądano: 1425 // Wstecz
Informuję, iż w roku bieżącym przeprowadzone zostaną wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Nowym Targu na kadencję 2016 – 2019.

Wybory przygotowują i przeprowadzają rady gmin, których obszar objęty jest właściwością sądu, najpóźniej do końca października 2015 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto :

 

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)      nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikiem nie mogą być :

 

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)      duchowni,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)      radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają właściwym radom gmin, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku :

 

1)      prezesi właściwych sądów,

2)      stowarzyszenia,

3)      inne organizacje społeczne i zawodowe,

4)      inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

5)      co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia ( do pobrania w urzędzie gminy lub za pośrednictwem internetu na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl).

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć :

 

1)       2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

2)       informacje z Krajowego Rejestru Karnego,

3)       oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4)       oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

5)       zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza o którym mowa w art. 55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inna organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do karty zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierające imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie  poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy,  II piętro – pokój 42 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wójt Gminy

 

(- ) Józef Babicz