ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przedłużającego ważność decyzji z dnia 30.06.2011 r. znak: OŚ.7624-16/10

2015-05-27 do 2015-06-10 // Oglądano: 1032 // Wstecz
Z A W I A D O M I E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – zwanej dalej „Kpa”

zawiadamia,

że w dniu 26.05.2015 r. na podstawie art. 123 Kpa, w związku z art. 72 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zostało wydane postanowienie:

                     I.            Przedłużające ważność wydanej przez Wójta Gminy Czarny Dunajec decyzji z dnia 30.06.2011 r. znak: OŚ.7624-16/10 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dot. przebudowy odcinka 060 drogi wojewódzkiej nr 958 oraz budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem od km 3+120 do km 5+680 w m. Podczerwone i Koniówka, o następne 2 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, tj. do dnia: 28.07.2017 r. 

oraz

                  II.            Wyrażające stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia dot. przebudowy odcinka 060 drogi wojewódzkiej nr 958 oraz budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem od km 3+120 do km 5+680 w m. Podczerwone i Koniówka przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki jego realizacji.

 

Na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz za pośrednictwem Wójta Gminy Czarny Dunajec, w terminie 7 dnia od dnia doręczenia.

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. z dniem: 10.06.2015 r.

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk