ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2007/2008

2007-06-06 do 2007.06.06 // Oglądano: 1733 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 21/2007
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 60 tys. euro

p.n.: „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2007/2008”.


1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od 2007.09.01 do 2008.06.30

2. Ilość zadań: 12

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Zamawiający wymaga wniesienia wpłaty wadium w wysokości: 9 800,00 zł dla całości zamówienia (Wysokość wpłaty wadium w przypadku złożenia oferty częściowej należy przyjąć zgodnie z pkt. 14 SIWZ)

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

· Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

· Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2
do dnia 2007.06.27 (środa) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2007.06.27 (środa) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel.             018-26-135-26       - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2007.06.06

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego 21/2007
Dodano: 2011-03-01 14:44:48Pobrano: 835 // 0.02 MB