ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Dostawa i montaż sprzętu sportowego w obiektach szkolnych

2007-05-30 do 2007.05.30 // Oglądano: 1734 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 19/2007
na dostawy o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tys. euro


p.n.: „Dostawa i montaż sprzętu sportowego w obiektach szkolnych

na terenie Gminy Czarny Dunajec”


1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do końca sierpnia 2007r.

2. Ilość zadań: 10

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

· Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

· Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2
do dnia 2007.06.18 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2007.06.18 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel.             018-26-135-26       - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2007.05.30

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego 19/2007
Dodano: 2011-03-01 14:42:58Pobrano: 668 // 0.02 MB