ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja do publicznej wiadomości

2015-05-13 do 2015-06-03 // Oglądano: 1317 // Wstecz
Postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu betoniarskiego oraz zakładu do produkcji stałego paliwa z biomasy, w miejscowości Czarny Dunajec

Działając na podstawie art. 79 ust. 1, w związku z art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zwanej dalej „uooś”, informuję, iż w dniu 07.06.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu betoniarskiego oraz zakładu do produkcji stałego biopaliwa z biomasy (pelletu)” zlokalizowanego na działce ewid. nr 14770/4 w miejscowości Czarny Dunajec.

Przedmiotowe przedsięwzięcia zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie art. 75 ust. 4 uooś organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Postanowieniem z dnia 28.06.2013 r., znak: OŚ.6220.6.2013 tut. organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W sprawie uzyskano wymaganą na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 uooś opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu (opinia sanitarna z dnia 11.10.2013 r., znak: PSSE.NNZ.420-322-1/13) oraz zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 uooś uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Krakowie (postanowienie z dnia 17.01.2014 r., data wpływu: 21.01.2014 r, znak: OO.4242.101.2013.ASu). W dniu 26.03.2014 r. Wójt Gminy Czarny Dunajec określił środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia. Decyzją z dnia 17.10.2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu postanowiło uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W dniu 12.01.2015 r. do tut. urzędu wpłynął uzupełniony raport o oddziaływaniu na środowisko, który przy pismach z dnia 16.01.2015 r, został przesłany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu – celem wydania opinii oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – celem uzgodnienia warunków środowiskowych. PPIS wydał opinię sanitarną w dniu 27.01.2015 r. RDOŚ uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia w dniu: 30.04.2015 r.

W przedmiotowej sprawie każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 03.06.2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk