ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja do Publicznej Wiadomości o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów – kanały uzupełniające

2015-05-11 do 2015-05-25 // Oglądano: 1162 // Wstecz

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zwanej dalej „uooś” informuje, że w dniu 11.05.2015 r., na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1,art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 87 uooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z art. 104 i 155 Kodeksu postępowania administracyjnego -  została wydana decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 01.12.2014 r. znak: OŚ.6220.12.2014 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów – kanały uzupełniające” oraz stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmian wprowadzonych w pkt I-III sentencji.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. z dniem 25.05.2015 r.

 

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk