ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

GMINA CZARNY DUNAJEC - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2007/2008

2007-05-18 do 2007.05.18 // Oglądano: 1760 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 18/2007
na dostawy o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 60 tys. euro


p.n.: „Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy Czarny Dunajec w sezonie grzewczym 2007/2008”.


1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od 2007.09.01 do 2008.04.30

2. Ilość zadań: 1

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Zamawiający wymaga wniesienia wpłaty wadium w wysokości: 7 000,00 zł

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

· Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

· Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2
do dnia 2007.06.05 (wtorek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2007.06.05 (wtorek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel.             018-26-135-26       - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2007.05.18

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego 18/2007
Dodano: 2011-03-01 14:40:54Pobrano: 680 // 0.02 MB