ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o przetargu na zbycie

2007-04-18 do 2007.04.18 // Oglądano: 2554 // Wstecz
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu na zbycie nieruchomości.

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Czarnym Dunajcu Nr IV/42/2007 z dnia 14 lutego 2007r, art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.Nr 261 poz.2603 z 2004 ) oraz §6 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004r).

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

1. Przetarg Nr 13/2007

· Dane ewidencyjne nieruchomości: 
Powiat: Nowy Targ, Gmina: Czarny Dunajec, Wieś: Czarny Dunajec, działka ewidencyjna nr 14770 o powierzchni 5.7075 ha wraz z zabudowaniami oraz infrastrukturą techniczną, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi księgę wieczystą nr NS1T/00070547/1. Działka położona w Czarnym Dunajcu - „Baligówce" przy drodze wojewódzkiej nr 957 Nowy Targ - Jabłonka /Chyżne/ jest ogrodzona i uzbrojona w wodę i energię elektryczną /stacja trafo na działce/.

· Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonymi prawami rzeczowymi. Część nieruchomości jest natomiast wydzierżawiona do 2019 roku. Umowy dzierżawy do wglądu w pk.32 Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu lub na stronie internetowej www.czarny-dunajec.pl/przetargi. Znajdujący się w południowo-wschodniej części działki budynek jest zamieszkały bezumownie.

· Zgodnie z Planem Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Czarny Dunajec nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem P tzn. tereny przemysłu. Z tekstem planu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu pk.27 lub na w/w stronie internetowej.

· Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 2.130.000,00 PLN słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych. Od wylicytowanej ceny netto nabywca będzie zobowiązany zapłacić 22% podatek VAT. Przed zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży nabywca jest zobowiązany do wpłacenia na konto Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu wylicytowanej kwoty +22%VAT po odjęciu wadium.

· Przetarg odbędzie się dnia 20 czerwca 2007r w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 sala obrad II piętro o godz.1000. W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które w terminie do dnia 13 czerwca br wpłacą wadium w wysokości 200.000,00 PLN słownie: dwieście tysięcy złotych. Wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu Nr 56 87920008 0000 0000 2828 0018 - BS w Czarnym Dunajcu. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją przedłożyć stosowne dokumenty własności lub pełnomocnictwa.

· Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca.

· Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy kupna-sprzedaży powoduje utratę wadium.

· Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu pk.32, na stronie internetowej: www.czarny-dunajec.pl lub pod nr telefonu:             0-18 26-135-32      .

Czarny Dunajec data 12.04.2007


Wójt Gminy Czarny Dunajec

Józef Babicz

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego - 13/2007
Dodano: 2011-03-01 14:25:52Pobrano: 875 // 0.09 MB