ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

URZĄD GMINY - WYKONANIE MODERNIZACJI INST. ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ WYKONANIE SIECI STRUKTURA

2007-04-18 do 2007.04.18 // Oglądano: 1721 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 14/2007
na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tys. euro


p.n.: „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz wykonanie sieci strukturalnej i instalacji dedykowanej w budynku Urzędu Gminy Czarny Dunajec”


1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2007.07.06

2. Ilość zadań: 1

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Zamawiający nie wymaga wniesienie wpłaty wadium

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

· Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

· Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2007.05.07 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2007.05.07 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel.             018-26-135-26       - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2007.04.18

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego 14/2007
Dodano: 2011-03-01 14:22:40Pobrano: 638 // 0.02 MB