ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.12.2014 znak. OŚ.6220.12.2014

2015-03-17 do 2015-03-31 // Oglądano: 2284 // Wstecz

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – zwanej dalej „Kpa”,

z a w i a d a m i a,

że w dniu 11.03.2015 r., na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) – zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 155 Kpa zostało wszczęte postępowanie w sprawie z wniosku Pani Jolanty Mucha, działającej z pełnomocnictwa Gminy Czarny Dunajec, o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.12.2014 r., znak: OŚ.6220.12.2014 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów – kanały uzupełniające”.

Z uwagi na fakt, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, zastosowanie będą miały przepisy art. 74 ust. 3 uooś i art. 49 Kpa.

Jednocześnie informuję, że wniosek obejmuje rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia o działki zlokalizowane wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 7555, 7557 oraz 835/2 znajdujące się w miejscowości Koniówka. Planowana zmiana dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla pięciu budynków położonych w miejscowości Chochołów, leżących wzdłuż drogi gminnej w bliskiej odległości od granicy administracyjnej w miejscowości Koniówka, których nie da się grawitacyjnie podłączyć do istniejących sieci w graniach miejscowości Chochołów. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej to około 0,7 km.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron lub ich pełnomocników polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 16.03.2015 r. znak: OŚ.6220.3.2015 Wójt Gminy Czarny Dunajec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. WÓJTA

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

mgr inż. Stanisław Pawłowski