ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe - wytyczenie i oznakowanie na odcinku ok. 35 km nowych tras turystycznych na terenie Gminy Czarny Dunajec

2015-02-18 do 2015-02-27 // Oglądano: 1201 // Wstecz
                     

Gmina Czarny Dunajec z siedzibą Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania:

Wytyczenie i oznakowanie na odcinku ok. 35 km nowych tras turystycznych na terenie Gminy Czarny Dunajec  - strona zachodnia tj. obejmujących obszar miejscowości Chochołów, Koniówka, Podczerwone, Czarny Dunajec oraz ew. dodatkowo Wróblówka w ramach realizowanego przez Gminę Czarny Dunajec Projektu pn. „Wytyczenie i oznakowanie nowych tras turystycznych wraz z wydaniem mapy w Gminie Czarny Dunajec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach OŚ IV LEADER PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

 

Zakres zamówienia obejmuje:

1.      Wytyczenie i oznakowanie na odcinku ok. 35 km nowych tras turystycznych na terenie Gminy Czarny Dunajec  - strona wschodnia tj. obejmujących obszar miejscowości Chochołów, Koniówka, Podczerwone, Czarny Dunajec oraz ew. dodatkowo Wróblówka

2.      Oznaczenie trasy specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg w szczególności w miejscach rozwidleń celem ułatwienia poruszania się po wyznaczonych trasach

3.      Przekazanie zamawiającemu opisów do miejsc o szczególnych walorach przyrodniczo-kulturowo-historycznych przez które będzie przebiegać nowo wytyczona trasa wraz z dokumentacją zdjęciową.

4.      Wskazanie zamawiającemu miejsc wymagających wykonania prac naprawczych (np. zasypanie większych ubytków w nawierzchni drogi) na nowo wytyczonych trasach

5.      Współpracę wykonawcy ze wskazaną osobą przez zamawiającego w zakresie wskazania przebiegu nowych tras i miejsc o szczególnym znaczeniu turystycznym celem umieszczenia ww. na mapie oraz tablicach informacyjnych

6.      Przedstawienie zamawiającemu posiadanego doświadczenia w realizacji podobnych zadań polegających na wyznaczaniu i oznakowaniu tras turystycznych. Będzie mile widziana znajomość obszarów objętych zakresem ww. projektu.

7.      Termin realizacji zamówienia max. do dnia 25.03.2015 z zastrzeżeniem, że przekazanie opisów do map ze wskazaniem przebiegu trasy nastąpi do dnia 06.03.2015 r. a wskazanie miejsc wymagających remontu nawierzchni nastąpi do dnia 13.03.2015 r.

Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich brutto.

3. Wykonawca przekaże nieodpłatnie wszelkie prawa autorskie związane z realizacją przedmiotowego zlecenia.

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1.      Termin wykonania zamówienia:

a)     do  dnia 25.03.2015 r.

b)      Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez zamawiającego i wykonawcę.

c)      Płatność: na podstawie faktury

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2015 r. godz. 12.00 na adres Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2 34-470 Czarny Dunajec lub adres mail jpiotrowski@czarny-dunajec.pl (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Czarny Dunajec)


Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena natomiast niezbędnym wymogiem jest przedstawienie posiadanego doświadczenia w zakresie wytyczania i oznakowania tras turystycznych

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji jej wszystkich postanowień przez Wykonawcę. Niniejsze zapytanie nie jest również ofertą handlową o której mowa w kodeksie cywilnym czy też w innych przepisach właściwych.

 

Załączniki:

1)      Formularz ofertowy


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH oś IV LEADER
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA
2007-2013 - MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 doczał. nr 1_formularz ofertowy - wytyczenie tras
Dodano: 2015-02-25 13:37:00Pobrano: 316 // 0.13 MB